Členové

Oznámení pro členy družstva

Usnesení shromáždění delegát

1.Shromáždění delegátů projednalo:

1.1. Výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2019

1.2. Řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

–  zisku ve výši 1.953.938,58 Kč a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018

1.3. Podnikatelský plán na rok 2020

1.4. Zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2019

1.5. Návrh na schválení auditora Ing. Květoslavy Plačkové, auditorky, licence KA ČR č. 1278, Na Vyhlídce 1241, 696 81 Bzenec pro rok 2020

 

2. Shromáždění delegátů schvaluje:

2.1. Výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2019

2.2. Řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 takto: Shromáždění delegátů schvaluje vytvořený zisk ve výši 1.953.938,58 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let jako zdroj financování rozvoje družstva a schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018

2.3. Podnikatelský plán na rok 2020

2.4. Zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2019

 

3. Shromáždění delegátů odkládá své rozhodnutí o schválení auditora družstva pro rok 2020 na další shromáždění delegátů s předpokládaným termínem konání říjen-listopad 2020.

 

4. Shromáždění delegátů ukládá:

4.1. Všem delegátům projednat výsledky shromáždění delegátů v okruhu své působnosti s členy družstva

4.2. Představenstvu družstva zajistit plnění schváleného podnikatelského plánu na rok 2020

 

dokument ve formátu pdf si můžete stáhnout zde

 

Informace pro členy družstva

 

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY DRUŽSTVA A VĚŘITELE

Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně, sídlo: Národní tř.č. 13, 695 34 Hodonín, IČ: 00032263, DIČ: CZ 00032263, zapsána v obchodním rejstříku při Krajském soudě v Brně, oddíl Dr.XXXVIII, vložka č. 391 (dále jen nástupnické družstvo) a představenstvo JEDNOTY, spotřebního družstva v Novém Jičíně, sídlo: Smetanovy sady 3, Nový Jičíně, IČ: 00032395, DIČ: CZ00032395, zapsána v obchodním rejstříku při Krajském soudě v Ostravě v odd. Dr. XXIII, vložla č. 183 (dále jen zanikající družstvo) tímto v souladu s ustanovením § 33 a souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění novel, tímto zveřejňují oznámení o uložení Projektu vnitrostátní fúze sloučením (dále jen Projekt fúze) do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění pro členy družstva a věřitele.

Nástupnické družstvo a zanikající družstvo vyhotovily v souvislosti s realizací procesu fúze sloučením zúčastněných družstev Projekt fúze, který byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku nástupnického družstva, vedeného Krajským soudem v Brně a sbírky listin obchodního rejstříku zanikajícího družstva, vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Upozornění pro věřitele zúčastněných družstev
V souvislosti s fúzí sloučením nástupnického družstva a zanikajícího družstva v souladu s ustanoveními zákona č. 125/2009 Sb., ve znění novel, upozorňují představenstva obou zúčastněných družstev své věřitele na jejich práva, vyplývající s ustanovení § 35 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. ve znění novel. Věřitelé obou zúčastněných družstev, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mají právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku realizace fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a daným zúčastněným družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé zúčastněných družstev, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Upozornění pro členy obou zúčastněných družstev
Představenstva obou zúčastněných družstev upozorňují své členy, že jim jsou nejméně jeden měsíc před konáním shromáždění delegátů, na které má být schválena fúze sloučením, k nahlédnutí v sídle zúčastněných družstev tyto dokumenty: Projekt fúze, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední tři roky, a to včetně zpráv auditora o jejich ověření včetně konečné účetní závěrky obou zúčastněných družstev vyhotovené ke dni 31.12.2012 spolu se zprávou auditora o jejím ověření, znaleckou zprávu o fúzi, zprávu o přeměně dle § 24 ust. zák.č. 125/25008 Sb. Člen může požádat o bezplatné vydání opisů nebo výpisů těchto dokumentů. Členové mají právo mít uvedené listiny volně přístupné na shromáždění delegátů, které bude schvalovat fúzi sloučením, právo na objasnění Projektu fúze a právo na seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo od vyhotovení projektu do dne konání shromáždění delegátů.