Vnitřní oznamovací systém


Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Poučení

  
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo
vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné
obdobné činnosti, které:

a)	má znaky trestného činu,
b)	má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c)	porušuje tento zákon,
d)	porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU.

Oblast, které se musí oznámení týkat:
a)	ochrany spotřebitele,
b)	ochrany životního prostředí,
c)	ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti života a zdraví,
d)	ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
e)	finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
f)	daně z příjmů právnických osob,
g)	předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
h)	souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
i)	bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
j)	bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
k)	radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
l)	hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
m)	ochrany finančních zájmů EU,
n)	fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Oznámení musí obsahovat:
a)	identifikace osob podezřelých z nekalého jednání a všech zúčastněných osob,
b)	podrobný popis nekalého jednání,
c)	konkrétní důkaz o nekalém jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání,
d)	jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby,
e)	datum podání oznámení,
f)	jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. V případě, že oznámení bylo podáno osobou,
    jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč. 
         

Formulář pro odeslání oznámení

pro úspěšné podání oznámení vyplňte všechna požadovaná pole označená *

** uveďte alespoň jeden kontaktní údaj